Get Adobe Flash player
Dzisiaj jest: 22 Luty 2019    |    Imieniny obchodzą: Marta, Małgorzata, Piotr

Stypendia

stypendia

 

Do kogo kierowana jest pomoc?

 

 

Pomoc w formie stypendium szkolnego może otrzymać:

 • uczeń publicznej lub niepublicznej szkoły podstawowej (w tym z oddziałami gimnazjalnymi) lub szkoły ponadgimnazjalnej na stałe zamieszkujący w Gminie Pielgrzymka, do czasu ukończenia kształcenia nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia, niezależnie od tego w jakim mieście znajduje się siedziba szkoły
 • słuchacz publicznego lub niepublicznego kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium języków obcych lub kolegium służb społecznych, który na stałe zamieszkuje na terenie Gminy Pielgrzymka, do czasu ukończenia kształcenia nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia, niezależnie od tego w jakim mieście znajduje się siedziba szkoły
 • wychowanek publicznego lub niepublicznego ośrodka umożliwiającego dzieciom i młodzieży również upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, realizację odpowiednio, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, który na stałe zamieszkuje na terenie Gminy Pielgrzymka - do czasu ukończenia realizacji nauki.
 • uczeń szkoły niepublicznej nieposiadającej uprawnień szkoły publicznej dla młodzieży i dla dorosłych, który na stałe zamieszkuje na terenie Gminy Pielgrzymka do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia
 • słuchacz niepublicznego kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium języków obcych i kolegium służb społecznych, który na stałe zamieszkuje na terenie Gminy Pielgrzymka, do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

WAŻNE!!!
Stypendium szkolne nie przysługuje:

 • dzieciom, które realizują roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne;
 • uczniom/słuchaczom/wychowankom, którzy nie zamieszkują na stałe na terenie Gminy Pielgrzymka

Jakie warunki należy spełnić aby otrzymać stypendium szkolne?
Stypendium szkolne przyznawane jest uczniom i słuchaczom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie w szczególności , gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm, narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna.
Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne, która nie może zostać przekroczona, wynika z ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1769 z późn. zmianami) i wynosi :

 • 514 zł netto na osobę w rodzinie (od 01.10.2018 r. - 528,00 zł).

WAŻNE!!!
Pod uwagę brany jest dochód netto z miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym wniosek jest składany, a w sytuacji, gdy dochód ten jest utracony – również z miesiąca składania wniosku.


Jak ubiegać się o pomoc?
Aby ubiegać się o stypendium należy złożyć w terminie prawidłowo wypełniony wniosek z pieczęcią szkoły, do której uczęszcza uczeń oraz komplet dokumentów potwierdzających wysokość dochodów.
Kto może złożyć wniosek?

 • Rodzic lub przedstawiciel ustawowy niepełnoletniego ucznia
 • Pełnoletni uczeń

Gdzie i kiedy złożyć wniosek?
Wniosek o stypendium dla ucznia powinien zostać złożony do 15 września, słuchacz kolegium składa wniosek do 15 października.
Wszystkie wnioski są przyjmowane w Urzędzie Gminy w Pielgrzymce (I piętro, pok. nr 12).

 

Gdzie pobrać druk wniosku?
Formularze wniosków dostępne są w:

 • Urzędzie Gminy w Pielgrzymce (I piętro, pok. nr 12)
 • do pobrania z poniższych załączników:

docWNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO


Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku?
Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające wysokość wszystkich dochodów rodziny, np.:

 • zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości wynagrodzenia;
 • odcinek emerytury/renty lub wyciąg bankowy zawierający informację o wysokości świadczenia wraz z aktualną decyzją ZUS o wysokości pobieranych świadczeń,
 • zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o statusie bezrobotnego i wysokości ewentualnych świadczeń wypłacanych przez PUP,
 • w przypadku osób nie zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy - oświadczenie o pozostawaniu bez pracy i braku dochodów,
 • zaświadczenie z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o wysokości wszystkich świadczeń wypłacanych przez GOPS (zasiłki stałe, okresowe, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i rodzinne, dodatki mieszkaniowe),
 • zaświadczenie o wysokości otrzymywanego stypendium, innego niż stypendium szkolne,
 • oświadczenia członków rodziny o wysokości dochodów uzyskanych z innych źródeł, zawierające klauzulę o odpowiedzialności karnej („zostałem pouczony o odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy"),
 • w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą – zaświadczenie z Urzędu Skarbowego lub oświadczenie o wysokości dochodu pomniejszonego o podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne,
 • dokument potwierdzający wysokość otrzymywanych alimentów (wyrok sądowy, ugoda sądowa, zaświadczenie od komornika, przekaz pocztowy)
 • dokument potwierdzający wysokość alimentów świadczonych na rzecz innych osób oraz potwierdzenie przekazania alimentów (przekaz pocztowy, przelew bankowy),
 • każdy inny dokument mogący potwierdzić wysokość dochodów, z których utrzymuje się rodzina.

Na co można przeznaczyć stypendium szkolne?
Stypendium szkolne może zostać przeznaczone na pokrycie kosztów:

 • udziału w zajęciach edukacyjnych, prowadzonych jako płatne zajęcia spoza planu nauczania lub jako pozaszkolne płatne zajęcia edukacyjne (w szczególności kursy językowe, kursy informatyczne, zajęcia logopedyczne, rekreacyjno-sportowe, muzyczne, artystyczne), wycieczkach szkolnych, pokrycie kosztów abonamentu internetowego, wyjazdu na zieloną szkołę, czy nawet mikroskop dla ucznia zainteresowanego biologią;
 • zakupu podręczników szkolnym oraz pomocy dydaktycznych, a w szczególności encyklopedii, słowników, przyborów szkolnych, wyposażenia szkolnego w znaczeniu „wyprawka szkolna", materiałów i pomocy dydaktycznych dla uczniów niepełnosprawnych oraz dla uczniów do praktycznej nauki zawodu; - zakupu sprzętu i stroju sportowego na zajęcia wychowania fizycznego oraz pozalekcyjne zajęcia sportowe potwierdzone odpowiednimi zaświadczeniami;
 • dojazdu do i ze szkoły środkami komunikacji zbiorowej uczniom szkół ponadgimnazjalnych i słuchaczom kolegiów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania.

Zakup codziennej odzieży i obuwia, umożliwiającego uczniowi uczęszczanie do szkoły (kurtka, buty) należy do zakresu pomocy społecznej i nie może być finansowany w ramach stypendium szkolnego.
Stypendium szkolne nie może zostać przeznaczone na wsparcie materialne rodzin znajdujących się w ciężkiej sytuacji, w ich codziennej egzystencji, ale na pomoc uczniowi w dostępie do edukacji, wyrównywaniu jego szans edukacyjnych- pomimo niekorzystnej sytuacji finansowej jego rodziny.

Wnioskodawca jest zobowiązany rozliczyć się z otrzymanego stypendium przedkładając faktury Vat, bądź też rachunki imienne wystawione na nazwisko ucznia lub wnioskodawcy.

 

 

 


 bip

eboi


Przetargi Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

anr logo lg


baner IHUB


fundusze


Regionalny System Ostrzegania RSO

rso