Pobór podatków

Ważne!

Szanowni Państwo.

W związku ze zmianą rozporządzenia Ministra Finansów wierzyciel - wójt – w celu uniknięcia negatywnych skutków egzekucji administracyjnej w sprawach , w których nie wykonano obowiązku np. zapłaty podatku z powodu przeoczenia, może skorzystać z różnych form kontaktów z zobowiązanymi w postaci krótkiej informacji tekstowej sms, e-mail, rozmowy telefonicznej, czy też fax.
Ministerstwo Finansów wyjaśniło również, że wierzyciel realizując zadanie polegające na przypomnieniu zobowiązanemu o konieczności zapłaty należności pieniężnej będzie mógł korzystać jedynie z posiadanych danych, tj. podanych przez zobowiązanego jako dane do kontaktu.
W związku z powyższym proszę o wypełnienie druku zgody na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystanie Państwa danych ( pesel, nr telefonu, e-mail, fax) do celów podatkowych i złożenie w tutejszym urzędzie.
Druki zgody można pobrać w Urzędzie Gminy Pielgrzymka w pok. nr 17, w sołectwach naszej gminy i ze strony internetowej http://pielgrzymka.biz lub www.pielgrzymka.biz zakładka podatki – pobór podatku.
Podstawa prawna: §3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 maja 2014 r. w sprawie trybu postępowania wierzycieli należności pieniężnych przy podejmowaniu czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych (Dz.U. z 2014r., poz.656).

                                                                   Wójt
                                                                   Tomasz Sybis

doczgoda.doc   pdfzgoda.pdfZmiana wysokości kosztów upomnienia i wysokości kwoty odsetek za zwłokę, których nie nalicza się.


Zgodnie z uchwałą nr 4/2014 Zarządu Poczty Polskiej S.A. z dnia 17 stycznia 2014r. uległa zmianie wysokość opłaty za traktowanie przesyłki listowej jako poleconej. W załączniku nr 2 ww. uchwały wskazano, że od dnia 01 lutego 2014r. powyższa opłata wynosi 2,90 zł.


Jak określa § 1 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wysokości kosztów upomnienia skierowanego przez wierzyciela do zobowiązanego przed wszczęciem egzekucji administracyjnej z dnia 27 listopada 2001r. (Dz. U. z 2001r. Nr 137, poz. 1543), koszty upomnienia wynoszą czterokrotną wartośc opłaty dodatkowej pobieranej przez Pocztę Polską za polecenie przesyłki listowej.


Wobec powyższego, począwszy od dnia 01 lutego 2014r. koszty upomnienia wynoszą 11,60 zł.


Z kolei w związku z art.54 § 1 pkt 5 Ordynacji podatkowej odsetek za zwłokę nie nalicza się jeżeli wysokość odsetek nie przekraczałaby trzykrotności wartości opłaty pobieranej przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. - Prawo Pocztowe za traktowanie przesyłki listowej jako przesyłki poleconej.


Wobec powyższego począwszy od dnia 01 lutego 2014r. odsetek za zwłokę nie nalicza się, jeżeli ich wysokość nie przekracza kwoty 8,70 zł.


Kwoty odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych zaokrągla się w górę do pełnych złotych w ten sposób, że kwoty do 50 gr pomija się, a kwoty 50 gr i więcej zaokrągla się w górę.


W przypadku odsetek cywilnoprawnych ( od nieterminowej wpłaty np. czynszu za lokal mieszkalny, dzierżawy lokalu użytkowego czy dzierżawy gruntu) zasad zaokrąglania osetek za zwłokę nie stosuje się. W tym przypadku pobraniu podlega cała kwota bez ich zaokrąglania. Zatem również kwoty rzędu 1 grosz podlegają pobraniu i zapłacie ( art.40 ust.2 pkt 3 ustawy o finansach publicznych).


Kalkulator odsetek podatkowych


Kalkulator odsetek ustawowych