Poziomy odzysku oraz składowania odpadów w 2017 r.

recykling 1Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2017 r. poz. 1289 ze zm.) Urząd Gminy Pielgrzymka podaje do publicznej wiadomości, iż:
1) poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w 2017 r. wyniósł: 33%
2) poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w 2017 r. wyniósł: 34%