Get Adobe Flash player

Tomasz Sybis Wójt Gminy Pielgrzymka
SZANOWNI PAŃSTWO

Serdecznie witam na oficjalnej stronie internetowej Gminy Pielgrzymka. Gorąco zachęcam do jak najczęstszego korzystania z witryny, jestem pewny, iż strona ta zachęci Państwa do odwiedzenia naszej gminy.

Duży potencjał Gminy Pielgrzymka i perspektywy jej dynamicznego rozwoju są gwarancją satysfakcji dla tych, którzy zechcą tutaj mieszkać, wypoczywać i inwestować.

Wójt Gminy Pielgrzymka
Tomasz Sybis

Nabór wniosków na usuwanie azbestu

azbest 4W związku z tym, iż Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu ogłosił konkursowy nabór wniosków związanych z usuwaniem azbestu na 2018 rok, Wójt Gminy Pielgrzymka ogłasza wstępny nabór wniosków o dofinansowanie zadań związanych z demontażem, zbieraniem, transportem oraz unieszkodliwianiem odpadów zawierających azbest z nieruchomości znajdujących się na terenie gminy Pielgrzymka.
O dofinansowanie mogą ubiegać się właściciele nieruchomości ujętych w „Programie usuwania azbestu z terenu Gminy Pielgrzymka".

 Kosztami kwalifikowanymi zadania, tzn. takimi, na które będzie można uzyskać dofinansowanie, będą koszty dotyczące prac: demontażu wyrobów zawierających azbest, zbierania wyrobów zdemontowanych, oraz ich transportu i unieszkodliwiania.
Beneficjentem Programu może być wyłącznie jednostka samorządu terytorialnego (JST).
JST może uzyskać do 85% dotacji na zadanie obejmujące demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest, lecz nie więcej niż 680 zł za tonę usuniętego odpadu.
Warunkiem uzyskania dofinansowania będzie podpisanie przez właściciela nieruchomości umowy z Gminą Pielgrzymka w sprawie pokrycia pozostałej części kosztów.
Koszty wykonania nowego pokrycia dachowego/elewacji pokrywa właściciel budynku.
Program realizowany będzie wyłącznie po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku Gminy Pielgrzymka o dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. W przypadku gdy wniosek Gminy Pielgrzymka nie zostanie zakwalifikowany do realizacji przez WFOŚiGW we Wrocławiu, niniejszy nabór wniosków zostanie unieważniony. Do czasu zawarcia umów o dofinansowanie, Gmina Pielgrzymka może bez podania przyczyn unieważnić niniejszy nabór wniosków.
Usuwanie azbestu stanowi pomoc de minimis, która będzie udzielona zgodnie z przepisami Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o finansowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L. 352, 24.12.2013) oraz Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1048/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o finansowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L. 352, 24.12.2013).
Wnioski o udzielenie dofinansowania na zadania związane z usuwaniem wyrobów azbestowych należy składać w Urzędzie Gminy Pielgrzymka, 59-524 Pielgrzymka 109A/1, pok. nr 13 do dnia 26.01.2018 r.
Zachęcamy wszystkich mieszkańców naszej gminy, posiadających na swojej posesji wyroby zawierające azbest do składania wniosków o przyznanie dofinansowania na jego usunięcie.
Przypominamy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wyroby zawierające azbest należy usunąć do 2032r.

pdfwniosek  


 bip

eboi


Przetargi Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

anr logo lg


System Informacji Przestrzennej

gminny portal mapowy


fundusze


Regionalny System Ostrzegania RSO

rso